QH260B Doňdurylan et dilim süňk kesiji

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: QH260B FB (Dik)

Bu garşydaş et, QH260B etiň galyň böleklerini aňsatlyk bilen dolandyryp biler, bu bolsa gassap dükanyňyza ýa-da eltip bermegiňize iň oňat goşundy bolar.Iň gowusy, bu taýajyk armatura bolansoň, alternatiw pol modeli bilen deňeşdirilende, edaraňyzda kän ýer tutmaz.Bu enjam işlemek üçin 220V elektrik birikmesini talap edýär.


Önümiň jikme-jigi

Önümler bukjasy we töleg maglumatlary

Haryt bellikleri

Et süňküni kesýän maşyn

Energiýany gaty az ulanýar
Bu enjam, beýleki iýmit gaýtadan işleýän enjamlardan tapawutlylykda köp energiýa sarp etmeýär.Az güýç sarp edýändikleri sebäpli, ulanylanda belliklere az mukdarda pul sarp ediler.Köp energiýa sarp edýän süňk arra kesiji, başlangyç firmasy üçin kynçylykdyr.
Täze et we süňk kesýän maşynlar mekdeplerde, naharhanalarda, restoranlarda, edaralarda we beýleki edaralarda köplenç ulanylýar.

QH260B Doňdurylan et dilimçisi (6)
QH260B Doňdurylan et dilimçisi (7)

Süňk gören maşynyň artykmaçlyklary

Amatlylygy göz öňünde tutup döredilen bu pyçagyň minutda 16 metr tizligi bar, şonuň üçin etiň iň agyr kesimlerinden hem çalt işläp bilersiňiz.Iň amatly netijeler üçin täze eti we süňkleri kesmek üçin ulanyň.Doňdurylan eti kesjek bolsaňyz, doňdurylan eti kesmek üçin pyçak ulanyň we pyçagyň sazlanandygyna we gerekli ýerde goýulmagyna göz ýetiriň.Düşünjeli we el bilen gulplamak düwmesi bilen gulplanyp ýa-da gulplanyp bolýan gurlan sazlanyp bilinýän diwar bilen takyk we yzygiderli kesişlere aňsatlyk bilen ýetip bolýar.

Tehniki aýratynlyklar

HarytÖlçegi 520 * 900 * 470mm
Ölçeg 260 * 200mm
Stol ölçegi 500 * 400 mm
Pyçagyň ululygyny gördi 1650 * 16 * 0,56mm
Galyňlygy kesmek 4-200mm
Boýy kesmek 4-250mm
Tigiriň diametri 10mm
Motor güýji 1.5KW
Naprýa .eniýe 220V /
Gaýtadan işlemek ukyby 936m / s
Material Uglerod polat + Poslamaýan polat
Bukjanyň ululygy 585 * 480 * 1010mm
NW 40KG
GW 62KG

Material we amaly

Beýleki aýratynlyklar bilen birlikde ajaýyp görnüşi, üýtgeşik dizaýny, aňsat ýuwulmagy, arassa we arassaçylyk we ygtybarly hili bar.Dilimçiniň eşigi açyk çal reňkde, ak reňkde bolýar.Elbetde, iş stoly we pyçak kümüşdedir.Bu gaty döwrebap we özüne çekiji modele meňzeýär. Täze et kesýän maşyn doňuz, sygyr eti, guzy we beýleki eti gaýtadan işleýän önümleri iýmit önümlerinde, gassap dükanlarynda we naharhanalarda kesmek üçin ajaýyp.

QH260B Doňdurylan et dilimçisi (8)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Önümler bukjasy barada

   

  Maşynlarymyzy gaplamak üçin köplenç agaç gutyny ulanýarys, deňiz ýa-da howa gatnawyny saýlasaňyz, bu siziň üçin has ygtybarlydyr.

  33

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Töleg maglumatlary.

   

  未 标题 -1

   

  1. TT , Paypal, West Union, Bank, Alibaba liniýasyny kabul edip bileris.

  2. 10000usd-dan gowrak töleg, ilki 30% goýum, soň bolsa 70% iberip bilersiňiz.

  3.OEM Sargyt, funksiýaňyzy we logotipiňizi goşup, önümleriň ululygyny üýtgedip we ş.m.

   

   

   

  Ippingük daşamak barada:

   

  1. Mysal üçin, Tölegden soň, 3-5 günüň içinde size iberiň.

  2. Köpçülikleýin sargyt (omöriteleşdirilen), gowşurylan wagty tassyklamak üçin Pls biziň bilen baglanyşýar.

  3. deňiz gatnawyny, howa gatnawyny we ekspressi saýlap bilersiňiz (tarifden başga)

  Deňiz ugratmagy: adaty gowşurylan wagt 1-3 aý (Dürli ýurt)

  Howa gatnawy: adaty gowşurylan wagt 10-15 gün

  Express: adaty gowşurylan wagt 10-15 gün

   

  Soragyňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen baglanyşyň.

   

  未 标题 -2

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň