Önümler

 • Söwda stolunyň üstündäki wakuum gaplaýyş enjamy 400mm

  Söwda stolunyň üstündäki wakuum gaplaýyş enjamy 400mm

  Model belgisi: QH-DZ400 Wakuum gaplaýyş enjamy
  Söwda vakuum gaplaýjy, ulanyja 400 mm çenli täjirçilik wakuum haltalarynda önümleri gaplamaga mümkinçilik berýän aňsat, ygtybarly bölüm.

 • El et garyjylary 25KG / 40L

  El et garyjylary 25KG / 40L

  Model belgisi: QH-M25kg el bilen garyjy

  Et, balyk ýa-da gök önümleri garyşdyrmak indi et garyjylardan biri bilen öňküsinden has aňsat.Et garyjy, islendik etli tagamyň ýa-da doldurmagyň möhüm bölegi bolup, wagtyňyzy we gaty bulaşyk elleriňizi tygşytlaýar.

 • Kolbasa et garyjylary 25KG / 40L

  Kolbasa et garyjylary 25KG / 40L

  Model belgisi: QH-M25kg el bilen garyjy

  Kolbasa, sarymsak we beýleki ýer etlerine QH Manual Stand Mixers Kolbasa Et Mikseri bilen halaýan tagamlaryňyzy we ýakymly yslaryňyzy goşuň.

  Hopper we üç sany garyşyk gaplar poslamaýan polat bolup, olary arassalamagy we pos çydamly edýär.

 • Elektrik guş kesiji towuk kesiji maşyn ýeke faza

  Elektrik guş kesiji towuk kesiji maşyn ýeke faza

  Model belgisi: QH-200C Elektrik towuk kesýän maşyn

  Towuk kesýän maşynlaryň, guş towuk soýýan maşynlaryň, broýler towuk kesýän maşyn-mini, towuk paýlaýjy maşyn, täsirli we wagtynda eltip bermek bilen towuk kesýän maşyn bilen üpjün etmek.

 • L280 awtomatiki et emele getiriji maşyn

  L280 awtomatiki et emele getiriji maşyn

  Model belgisi: QH-Meatbol gaýtadan işleýän maşyn

  Söwda etini emele getirýän maşyn, 280 sany / minut etli öndüriji maşyn, 1100W elektrik balyk sygyr etiniň doňuz etini ýasamak guraly, poslamaýan polat.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan ellik gassap ellikleri we et kesýän maşyn ulanmak

  Poslamaýan polatdan ýasalan ellik gassap ellikleri we et kesýän maşyn ulanmak

  Model belgisi: QH metal ellikler (Poslamaýan polat)

  Çydamly ellikleri kesiň Poslamaýan polatdan ýasalan demir simli gassap howpsuzlygy kesmek, kesmek we kesmek üçin elliklerŞeýle hem bag, mehanika we gurluşyk işleri, balykçylyk we agaç ussalary üçin ajaýyp.

 • Elektrik agyrlyk eti dilim kolbasa kesiji diametri 12in.

  Elektrik agyrlyk eti dilim kolbasa kesiji diametri 12in.

  Model belgisi: QH20S et süýdemdirijisi

  Et kesýänler diňe bir gassap dükanlary we naharhana önümleri üçin gural däl.
  Köp eti (ýa-da gök önümleri ýa-da peýniri) gaýtadan işlemeli bolsaňyz, el bilen dilimlemek ýadaw bolup biler.
  Mundan başga-da, dilimleriňizi yzygiderli saklamak kyn.
  Gowy et dilimçisi bu iki ugurda size kömek edip biler.El bilen we elektrik görnüşlerinde bolýar we eti isleýän galyňlygyňyza kesmäge mümkinçilik berýär.
  Köp adam üçin iň oňat wariant 12in.Etden elektrik etini kesmek!
  Näme üçin has jikme-jik halaýandygymyzy öwreneris.

 • Gorizontal et topary täjirçilik aşhana enjamlaryny QH330B gördi

  Gorizontal et topary täjirçilik aşhana enjamlaryny QH330B gördi

  Model belgisi: QH330B (Uglerod polat)

  Süňk kesýän maşyn süňkleri görüp biler, doňdurylan eti, doňdurylan balyklary we ş.m. iş stoly täsirli, işlemek aňsat we arassalamak aňsat.Enjam uly tigir dizaýnyny, ýerlikli gurluşy kabul edýär we dartyş sazlaýjy tutawajy pyçagy sökmek üçin amatlydyr.Aşhanalarda, restoranlarda, azyk gaýtadan işleýän zawodlarda we beýleki ýerlerde ulanylýar.

 • Elektrik ýöriteleşdirilen kuwwatly agyr etli garyjylar 150kg

  Elektrik ýöriteleşdirilen kuwwatly agyr etli garyjylar 150kg

  Model belgisi: QH-E150 kg agyr agyr et garyndylary

  Tagamy ýer etine gowy we yzygiderli garmaly ýa-da bu 150 kg elektrik et garyndysy bilen kolbasa ýag goşuň!Çydamly demir gurluşy bilen ýasalan bu garyjy, täjirçilik aşhanasynyň könelmegine we çydamlylygyna çydamlydyr we poslama garşydyr.Bak, garyjy pyçak we gapak ýaly poslamaýan polatdan ýasalýar!

 • Söwda eti we kolbasa mikserleri 35kg

  Söwda eti we kolbasa mikserleri 35kg

  Model belgisi: QH-E35kg täjirçilik et we kolbasa garyndylary

  Gamburger etini ýa-da kolbasa garyşdyrýarsyňyzmy, işi bitirmek üçin güýçli elektrik et garyjy gerek.Elektrik eti garyjy, halaýan tagamlaryňyzy garyşdyrmagy aňsatlaşdyrýar.35 KG ýa-da 50 KG / 100-KG et garyndysyny gözleýän bolsaňyzam, et garyjy saýlamamyz şol ululyklary görkezýär, şonuň üçin zerurlyklaryňyza laýyk birini tapyp bilersiňiz.Mundan başga-da, bu et garyndylarynyň käbiri, islegiňize baglylykda motorly et garyjy ýa-da el eti garyjy hökmünde ulanmak mümkinçiligini hödürleýär.Etiňiziň töwereginde iň gowy tagamyň bardygyna göz ýetiriň.

 • Söwda goşa kamera iýmit vakuum dykyzlaýjylary vakuum möhürlemek ulgamy

  Söwda goşa kamera iýmit vakuum dykyzlaýjylary vakuum möhürlemek ulgamy

  Model belgisi: QH-DZ500 Iki kameraly vakuum gaplaýyş enjamy

  Iki kameraly wakuum gaplaýyş maşyn, wakuum möhürlemegiň kiçi we orta göwrümli önümçilik kuwwaty üçin döredilen kamera wakuum möhürleýjiniň adaty görnüşidir.Bir kameraly vakuum möhürleýjisi bilen deňeşdirilende, iki kameraly vakuum gaplaýyş maşynynyň 2 iş otagy we 1 süýşýän kamera gapagy bar.Iki kameraly goşa kamera wakuum gaplaýyş maşynynyň wakuum gaplaýyş tizligini bir kamera wakuum möhürleýjisinden 2 esse ýokarlandyrmak üçin alternatiw işleýär.

 • Wakuum gaplaýyş enjamy 900W aşhana enjamlaryny üpjün ediji

  Wakuum gaplaýyş enjamy 900W aşhana enjamlaryny üpjün ediji

  Model belgisi: QH-DZ400 Wakuum gaplaýyş enjamy
  Iýmit gaplaýyş gaplaýyş maşynlary dik senagat suwuk kamera deri möhürleýji maşyn saklaýan awtoulag wakuumy.

 • Söwda elektrik poslamaýan polatdan ýasalan gap çüýşeleri 26 kg

  Söwda elektrik poslamaýan polatdan ýasalan gap çüýşeleri 26 kg

  Model belgisi: QH26B jam kesiji

  Käse kesijiler eti gaýtadan işlemegiň dürli talaplaryna laýyk gelýär.Qualityokary hilli maşyn stendi we poslamaýan polatdan ýasalan gaplar sebäpli, jam kesijileri ajaýyp durnuklylygy we berkligi bilen täsir galdyrýar.

 • Awtomatiki poslamaýan polatdan ýasalan gassap çüýşesi 10 kg

  Awtomatiki poslamaýan polatdan ýasalan gassap çüýşesi 10 kg

  Model belgisi: QH10B jam kesiji

  Orta ölçegli önümler - Boş enjam bilen wersiýalar.Bütin peýdaly ömründe titremäniň ýoklugyny kepillendirýän berk we aýratyn dizaýn.

 • Et garyjy mikser 2.2KW / 1.1KW elektrik iýmit gaýtadan işleýän maşyn zawody

  Et garyjy mikser 2.2KW / 1.1KW elektrik iýmit gaýtadan işleýän maşyn zawody

  Model belgisi: QH-50kg et garyjy mikser
  Söwda agyrlygy 50kg et öndüriji we mikser Aşhana enjamlary. Gaýtadan işlemek kuwwaty sagatda 1000 kg.

 • Poslamaýan polat täjirçilik täze şiresi çykaryjy elektrik şiresi 20L

  Poslamaýan polat täjirçilik täze şiresi çykaryjy elektrik şiresi 20L

  Model belgisi: QH-20L SOWGAT PRESS JUICERS

  Has sagdyn we ýokumly şireden lezzet alyň
  Merkezden gaçyryş şiresi yzygiderli ulanmak detoksirlemäge kömek edýär we energiýa derejesini ýokary derejede saklaýar, keselleri we holesterini azaltmaga kömek edýär, iýmit siňdiriş ulgamyňyzy kadalaşdyranyňyzda ýalpyldawuk, sagdyn derini berýär we has köp tebigy iýmitler, witaminler, minerallar we fermentler bilen üpjün edýär.

123Indiki>>> Sahypa 1/3