Süňk gören maşyn

 • Poslamaýan polatdan ýasalan ellik gassap ellikleri we et kesýän maşyn ulanmak

  Poslamaýan polatdan ýasalan ellik gassap ellikleri we et kesýän maşyn ulanmak

  Model belgisi: QH metal ellikler (Poslamaýan polat)

  Çydamly ellikleri kesiň Poslamaýan polatdan ýasalan demir simli gassap howpsuzlygy kesmek, kesmek we kesmek üçin elliklerŞeýle hem bag, mehanika we gurluşyk işleri, balykçylyk we agaç ussalary üçin ajaýyp.

 • Gorizontal et topary täjirçilik aşhana enjamlaryny QH330B gördi

  Gorizontal et topary täjirçilik aşhana enjamlaryny QH330B gördi

  Model belgisi: QH330B (Uglerod polat)

  Süňk kesýän maşyn süňkleri görüp biler, doňdurylan eti, doňdurylan balyklary we ş.m. iş stoly täsirli, işlemek aňsat we arassalamak aňsat.Enjam uly tigir dizaýnyny, ýerlikli gurluşy kabul edýär we dartyş sazlaýjy tutawajy pyçagy sökmek üçin amatlydyr.Aşhanalarda, restoranlarda, azyk gaýtadan işleýän zawodlarda we beýleki ýerlerde ulanylýar.

 • Söwda gassap enjamlarynyň eti # 350S gördi

  Söwda gassap enjamlarynyň eti # 350S gördi

  Model belgisi: QH350S (Poslamaýan polat 304)

  1500 Watt - 220V / 380 motorly naharhana / gassap dükany üçin güýçli et arra / süňk arra.Bu güýçli we ykjam maşyn hünär taýdan ulanmak üçin amatly.Pyçagyň uzynlygy 2580 mm.

 • Doňdurylan et süňkleri görýän maşyn # 300A

  Doňdurylan et süňkleri görýän maşyn # 300A

  Model belgisi: QH300A FB (Gorizontal)

  Giriş:
  Et, süňk, guş, balyk we ş.m. üçin ýokary dargamak enjamlary, ýokary netijelilik, az energiýa sarp etmek, howpsuz we amatly işlemek bilen.Pyçak Germaniýadan getirilýär.Stol tagtasy, motor örtügi, sazlaýjy plastinka, pyçak goragçysy we iýmitlendiriji plastinka poslamaýan polatdan ýasalýar.

 • QH350S Söwda eti we süňk kesiji maşyn poslamaýan polat 304

  QH350S Söwda eti we süňk kesiji maşyn poslamaýan polat 304

  Model belgisi: QH350S (Gorizontal)

  Giriş:Et, süňk, guş, balyk we ş.m. üçin ýokary dargamak enjamlary, ýokary netijelilik, az energiýa sarp etmek, howpsuz we amatly işlemek bilen.Pyçak Germaniýadan getirilýär.Stol tagtasy, motor örtügi, sazlaýjy plastinka, pyçak goragçysy we iýmitlendiriji plastinka poslamaýan polatdan ýasalýar.

 • QH170A Göçme 1hp et kesiji

  QH170A Göçme 1hp et kesiji

  Model belgisi: QH170A FB (Gorizontal)
  Göçme
  Bu maşynlar göçme, olary bir ýerden beýlekisine aňsatlyk bilen geçirip bolýar.Mysal üçin, kesilende iş ýerini iteklemegi we çekmegi aňsatlaşdyryň.Hereketi ýokarlandyrýan başga bir tarap, enjamy aňsatlyk bilen almaga mümkinçilik berýän kiçijik ululygydyr.Süňk arra maşynynyň bahasy, göterijiligine uly täsir edýär.

 • QH260B Doňdurylan et dilim süňk kesiji

  QH260B Doňdurylan et dilim süňk kesiji

  Model belgisi: QH260B FB (Dik)

  Bu garşydaş et, QH260B etiň galyň böleklerini aňsatlyk bilen dolandyryp biler, bu bolsa gassap dükanyňyza ýa-da eltip bermegiňize iň oňat goşundy bolar.Iň gowusy, bu taýajyk armatura bolansoň, alternatiw pol modeli bilen deňeşdirilende, edaraňyzda kän ýer tutmaz.Bu enjam işlemek üçin 220V elektrik birikmesini talap edýär.

 • QH260A Preokary takyk süňk gören maşyn

  QH260A Preokary takyk süňk gören maşyn

  Model belgisi: QH260A FB (Gorizontal)

  Counter Top täjirçilik eti we süňk armaturasy, gassap dükanynda, agyr we agyr et we süňk kesmek üçin ajaýyp.Uzynlygy 1650 mm bolan pyçak bilen süňkleri, doňdurylan eti, balyklary we 200 mm galyňlykda we 250mm beýiklikde aňsatlyk bilen zähmet çekip bilersiňiz.QH260A iň oňat, iň çalt, iň aňsat we iň takyk kesilen plitalary 500mm (L) x 400mm (W) skameýka / stol üstümiz bilen üpjün edýär, bu uly gaplama meýdançasyny we arassalamak üçin ýönekeý bölekleri üpjün edýär.

 • Söwda etini kesmek topary # 330BS gördi

  Söwda etini kesmek topary # 330BS gördi

  Model belgisi: QH300B FB (Dik)
  Wagt tygşytlaýjy
  Pyçak bilen et böleklerini kesmek bilen deňeşdirilende, süňk armaturasy awtomatlaşdyrylýar we wagtyň az böleginde köp mukdarda eti kesip bilýär.Süňk arra kesiji, köp mukdarda material öndürmek üçin iň az güýji sarp etmäge mümkinçilik berýänligi sebäpli täsirli.Netijede, günüň dowamynda köp sarp edijä wagt we hyzmat tygşytlap bilersiňiz.

 • Doňdurylan et kesýän maşyn # 330B

  Doňdurylan et kesýän maşyn # 330B

  Model belgisi: QH300B FB (Gorizontal)
  Bu ýokary hilli täjirçilik gassaplar toparynyň armaturasy, Hasaplaýjy, et itekleýji we poslamaýan polat serweri bar we pyçak, ýokarky kasna we goldawy aňsatlyk bilen aýrylsa, ähli elektrik bölekleri doly goralýandygy sebäpli umumy arassalaýyş işini edýär. Bu önüm öndürijiler 1 ýyl awtoulag kepilligi bilen örtülendir.

 • Söwda süňküni kesýän maşyn # 300

  Söwda süňküni kesýän maşyn # 300

  Model belgisi: QH300A HBZ (Poslamaýan polat 304)
  Uly göwrümli kärhanalar üçin niýetlenen eti gaýtadan işleýän armatura, bu zolak 3HP at güýji hereketlendirijisi bilen öndürilýär we iň ýokary söwda täjirçilik goşundylary üçin ýokary hilli ýokary derejeli söwda eti we täjirçilik eti arra bar.Islän soraglaryňyz bilen müşderi hyzmat gullugynyň işgärlerine jaň ediň we elektrik etli armaturalary we elektrik eti armaturalaryny görmek üçin aşak aýlaň.

 • Söwda gassap topary # 350S gördi

  Söwda gassap topary # 350S gördi

  Model belgisi: QH350A FB (Poslamaýan polat 304)
  QH350A Elektrik süňk kesiji maşyn 1500W Söwda süňkleri doňdurylan et süýdemdirijisi Uly stol gördi gassap topary, sygyr süňkleriniň doňdurylan eti üçin sazlanyp bilinýän pyçaklary kesdi.

 • Söwda süňkleri gören maşyn # 550

  Söwda süňkleri gören maşyn # 550

  Model belgisi: QH550A HBZ (Poslamaýan polat 304)
  QH550A, QH iýmit enjamlarynda iň uly süňk armaturasy, ähli goýunlary we ownuk sygyrlary kesip bilýär.4hli ýokary hilli poslamaýan polat 304 gurluşyk.Galyňlygy ölçeýji plastinka we süýşýän iýmit tablisasyny öz içine alýar.Aňsatlyk bilen gyssagly STOP düwmesi.Has gowy arassaçylygy üpjün etmek üçin gapylar, stollar we pyçak garawullary aýrylýar.Howpsuzlyk datçigi tok kesilenden soň awtomatiki usulda täzeden işlemez.