320

# 42 Söwda eti üweýji

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: QH42G
QH # 42 bu agyr et üweýji bilen desgada uly isleg bildiriň.Güýçli 3000W / 4 HP hereketlendirijisi bolan bu senagat et üweýji, sagatda 2850 ib çenli eti gaýtadan işlemäge ukyplydyr.Bölümiňizi iň ýokary öndürijilikde saklap bilersiňiz, çalyşýan pyçak, 10 mm ýylmaýjy plastinka we 12 mm ýylmaýjy plastinka bar.Göni dişli we kemer goşa hereketlendirijili yzygiderli üweýiş tizligi üçin täjirçilik maksatly gurlan maşyn enjamlarynyň ömrüni uzaldýar.Arassalamak üçin poslamaýan polatdan ýasalan gap-gaç we ýylmaýjy enjam aňsatlyk bilen aýrylýar.


Önümiň jikme-jigi

Önümler bukjasy we töleg maglumatlary

Haryt bellikleri

Et süňküni kesýän maşyn

Bu # 42 et üweýji we eti ygtybarly goşup boljak uly göwrümli deşik.Agyr agram birligi bolsa-da, gaty köp taraply we ähli amatlyklary bilen sizi göwnüňizden turar. Wagtyň geçmegi bilen täsirliligi we çydamlylygy üpjün etmek üçin niýetlenen gaty çydamly we berk önüm.

Professional gassap et 42 (7) et garyndylaryny ulanyň
Professional gassap et 42 (6) et garyndylaryny ulanyň
Professional gassap et 42 42 (3)

Süňk gören maşynyň artykmaçlyklary

1.Biziň islegleriňize laýyk enjamy saýlamagyň möhümdigini bilýäris.Örän az mukdarda agyr ulanyşa çenli size laýyk ýylmaýjy taparsyňyz.# 12 # 22 # 32 # 42 # 52
2.Et üweýän wagtyňyz, içeri girýänlere doly gözegçilik edýärsiňiz.Arassa we ýönekeý saklap bilersiňiz.Kolbasa ýa-da et etiniň ýagyny deňleşdirmek üçin etiň dürli böleklerini birleşdirip bilersiňiz.
3. Söwda etini üweýji arzan däl, biz muny bilýäris.Onlyöne diňe bir etmeli işiňizi ýerine ýetirmän, eýsem dowam etjek ýokary hilli maşyn saýlamak bahasyna ýetip bolmajak baýrak hödürleýär.Wagtyň geçmegi bilen bu maýa goýum özüni tölär we netijede pul tygşytlar.
4.Bu maşynlar köp mukdarda işlemek üçin niýetlenendir.Freshhli görnüşli täze eti üweýmäge ukyply, işi ýerine ýetirýän ygtybarly enjam bilen wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap bilersiňiz.

Tehniki aýratynlyklar

Önümiň ululygy 1010 * 600 * 980mm
Iş netijeliligi 1300KG / sag
Bahalandyrylan naprýa .eniýe 220 / 380V
Maşyn güýji 3KW / 4HP
Agaçbukjanyň ululygy 1055 * 650 * 1085mm
NW 125KG
GW 150KG

Material we amaly

Söwda et üweýjiler sagatda müňlerçe funt eti gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.
Gorizontal nurbat konweýer, ýylmaýjy enjamyňyza näme goýsaňyzam şoňa degýär.Bu amal nurbat konweýeriniň ujunda berkidilen pyçak bilen täç edilýär.
Söwda eti üweýji, köplenç et taýýarlanylýan ýerde peýdaly bolar.Deli hasaplaýjy we gassap dükany ýaly ýerler bir ýa-da birnäçe et üweýji ulanmaga gyzyklanar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Önümler bukjasy barada

   

  Maşynlarymyzy gaplamak üçin köplenç agaç gutyny ulanýarys, deňiz ýa-da howa gatnawyny saýlasaňyz, bu siziň üçin has ygtybarlydyr.

  33

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Töleg maglumatlary.

   

  未 标题 -1

   

  1. TT , Paypal, West Union, Bank, Alibaba liniýasyny kabul edip bileris.

  2. 10000usd-dan gowrak töleg, ilki 30% goýum, soň bolsa 70% iberip bilersiňiz.

  3.OEM Sargyt, funksiýaňyzy we logotipiňizi goşup, önümleriň ululygyny üýtgedip we ş.m.

   

   

   

  Ippingük daşamak barada:

   

  1. Mysal üçin, Tölegden soň, 3-5 günüň içinde size iberiň.

  2. Köpçülikleýin sargyt (omöriteleşdirilen), gowşurylan wagty tassyklamak üçin Pls biziň bilen baglanyşýar.

  3. deňiz gatnawyny, howa gatnawyny we ekspressi saýlap bilersiňiz (tarifden başga)

  Deňiz ugratmagy: adaty gowşurylan wagt 1-3 aý (Dürli ýurt)

  Howa gatnawy: adaty gowşurylan wagt 10-15 gün

  Express: adaty gowşurylan wagt 10-15 gün

   

  Soragyňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen baglanyşyň.

   

  未 标题 -2

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň