Et gabygynyň ähmiýeti

Et üweýji (Angliýada "et öndüriji" hem diýilýär) öý aşhanaňyz, gassap ýa-da myhmanhana işiňiz üçin eti ýerleşdirmegi aňsat we çaltlaşdyrýar.El bilen we elektrik görnüşinde elýeterlidir.Elektrik ortaça minusçylar has meşhur we aç-açan sebäplere görä has ileri tutulýar.Eti azaltmak işini aňsat we çalt edýärler.

Et gabygynyň ähmiýeti (1)

Öý hojalygynyň azyk önümlerini gaýtadan işleýän enjamlary

Beýleki tarapdan, elektrik modelleri, elde işleýänlere garanyňda has çylşyrymly dizaýna eýe.Adatça zerurlyklara baglylykda dürli ölçegdäki kesilen et öndürmek üçin dürli ölçegdäki kesiş plitalary bilen enjamlaşdyrylandyr.Işlemegi güýçlendirmek üçin elektrik etini öndürijiler dürli assortimentler we esbaplar bilen gelýär.Bu garnituralaryň köpüsi öndürijiligi ýokarlandyrmak we sizi howpsuz saklamak üçin ähli modellerde diýen ýaly adatydyr we şonuň üçin olar et öndürijä täsir etmeýär.

Et gabygynyň ähmiýeti (2)
Et gabygynyň ähmiýeti (3)

Söwda we öý hojalygy kiçi iýmit gaýtadan işleýän enjamlar

Şeýle-de bolsa, gözleg üçin bolmaly käbir faktorlar, enjam üçin näçe tölejekdigiňizi kesgitlär;

Kuwwat - zerur güýjüň mukdary barada iň oňat görkezme, et öndürijisi bilen üwejek etiň mukdarydyr.Köp etiň üstünde işlemeli bolsaňyz, bu işi size aňsatlaşdyrjak güýçli maşyn gerek.3000 Wata çenli güýç hödürleýän üweýjiler bar, şonuň üçin islendik eti we beýleki iýmitleri aňsatlyk bilen üwemek üçin ýeterlik güýç alarsyňyz.Yzygiderli üwürmeli etiň mukdaryna görä güýç zerurlyklaryny hasaplaň.Takmynan 800-den 1200 wata çenli pes kuwwatly ýylmaýjy minutda bir kilogram et üweýär, ýöne kıkyrtyk we tendon bolmazdan.

Et gabygynyň ähmiýeti (4)
Et gabygynyň ähmiýeti (5)

Söwda agyr iýmit gaýtadan işleýän enjamlar

Ters funksiýa - ters funksiýa et etini ýapmaga kömek edýän aýratynlykdyr.Ters funksiýa, bolup biläýjek islendik päsgelçiligi arassalamak üçin motory başga tarapa öwürmäge mümkinçilik berýär.
Material - ýylmaýjynyň iýmitiňiz bilen gatnaşyga girjekdigini göz öňünde tutup, ýylmaýjydan ýasalan material möhümdir.Öndürijileriň köpüsi plastmassa we metalyň birleşmesidir.Materiallaryň iýmitiňize zäherlenip bilmejekdigini barlaň.Kesiş plitalary poslamaýan polatdan ýasalmalydyr, şonuň üçin yzygiderli ýitileşmegi talap etmeýär.
Artykmaç ýükden goramak - bu aýratynlyk, aşa köp ýüklenende aşa gyzmagyň öňüni almak üçin motory awtomatiki öçürip, et öndürijini aşa ýüklemekden goraýar.
Bu aýratynlyklaryň hemmesi et öndürijiniň bahasyna gönüden-göni täsir eder, Şeýle-de bolsa, dogry üpjün ediji bilen, bahasy barada kän alada etmän, ýokary hilli et öndürijisine maýa goýup bilersiňiz.Biz ýokary hilli magdan enjamlaryny üpjün edijiler.Islegleriňize we býudjetiňize laýyk ätiýaçlyk enjamlarymyz bar.Has giňişleýin maglumat üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.

Et gabygynyň ähmiýeti (6)
Et gabygynyň ähmiýeti (7)

Senagat agyr iýmit gaýtadan işleýän enjamlar

Zawodymyz dürli ululykdaky et üweýji öndürýär, Elmydama size laýyk bir zat bar, maslahat bermegiňizi haýyş edýärisislän wagtyňyz.


Iş wagty: -anwar-08-2022