Poslamaýan polatdan täjirçilik et arralarymyz üçin artykmaçlyk

Et senagaty üçin ýokary tizlikli, takyk zolakly maşynlarda pudakda öňdebaryjydyrys.Toplumlarymyz dünýädäki ýokary hilli iýmit gaýtadan işleýän enjamlarda idealdyr.Doňuz etini / sygyr etini / balygyny çalt, ýokary öndürijilikli kesiji maşyn gözleýärsiňizmi?Takyk zolakly maşynlarymyz, operatoryň ýadawlygyny azaldyp, gowulaşan kesiş hasylyny we takyklygyny üpjün edip biler.

7

Kiçijik öý gassap enjamlary.

Et arralary, önüminiň hiline we işiniň netijeliligine çynlakaý çemeleşýän islendik iýmit işi üçin eti gaýtadan işleýän enjamlaryň möhüm bölegi.Buterli gassap dükany, restoran ýa-da has uly senagat işi bilen meşgullanýarsyňyzmy, doňdurylan täze görnüşe, býudjetiň gurme görnüşine geçmegi bu pudakda täze garaşylýar.

et arra 1
et arra2

Söwda we öý etini gaýtadan işleýän enjamlar

Kömürturşy dyz polatdan lenta pyçaklaryny we doňdurylan eti we süňkleri kesmek üçin bimetal hödürleýäris.Islendik ululykdaky, maşynlaryň islendik modellerinde önümçilik.Et we süňkleri kesmek üçin QH maşynlary.Stol we pol modelleri.
Hünärment enjamlarynda.Gaýtadan işlemegiň takyklygy 0,01 mm.Kesgitlemek metaly aşa gyzmakdan goraýan sowadyjy suwuklygyň kömegi bilen ýasalýar, polat tälim galýar.Diňe ýerüsti panjurlar we pyçaklar güýçli etiň tekiz bölegini üpjün edýär, söwda köýnegini berýär.

pyçaklar1
pyçaklar2

Qualityokary hilli et süňkleri pyçaklar


Iş wagty: Mart-01-2022